ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FOLLOWGREEN

Περιγραφή Προγράμματος

Το Followgreen 4all (εφεξής “Πρόγραμμα”) είναι ένα πρόγραμμα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο έχει υλοποιηθεί, για λογαριασμό Δήμων της επικράτειας, μέσω της ιστοσελίδας www.followgreen.gr (εφεξής “Ιστοσελίδα”).

Το Followgreen 4all είναι ένα πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω του οποίου τα εγγεγραμμένα μέλη συγκεντρώνουν πόντους επιβράβευσης, οι οποίοι δύναται να εξαργυρωθούν με τους παρόντες όρους του προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων, συμφωνεί δε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι αυτοί ρυθμίζουν αποκλειστικά δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του, ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

Η πρόσβαση και η λειτουργία του προγράμματος γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.followgreen.gr (εφεξής “ιστοσελίδα”), η οποία υπόκειται στους Όρους Χρήσης της και σε όλους τους εφαρμοστέους Νόμους και Κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας, αποδέχεσαι πλήρως τους Όρους Χρήσης.

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος ""Followgreen 4all” η οποία πραγματοποιείται από το Δήμο και τον πάροχο.

Εάν δεν αποδέχεσαι πλήρως τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσεις από την παρούσα ιστοσελίδα.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι παρακάτω όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

Πρόγραμμα: νοείται το πρόγραμμα επιβράβευσης των μελών που στηρίζεται στη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας και με το οποίο τα μέλη κερδίζουν πόντους σύμφωνα με τους τρόπους που αναφέρονται στο παρόν. Οι πόντοι που θα συλλέγονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα εξαργυρώνονται στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με το συμβεβλημένο Δήμο, αποκλειστικά σε αυτόν και ενδέχεται να διαφέρει σε κάθε συμβεβλημένο Δήμο.

Μέλος ή εγγεγραμμένο μέλος: είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί επιτυχώς στο πρόγραμμα και έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

Λογαριασμός: είναι ο λογαριασμός που έχει δημιουργηθεί από το εγγεγραμμένο μέλος και στον οποίο παρακολουθούνται οι πόντοι, μέσω του οποίου το μέλος έχει τις εξής δυνατότητες: συλλογή πόντων, εξαργύρωση πόντων, σύσταση σε φίλο, ενημέρωση για θέματα ανακύκλωσης μέσω άρθρων, κουίζ, βίντεο.

Πόντοι ή πόντοι επιβράβευσης: είναι το όφελος που αποκομίζουν τα μέλη με σκοπό την επιβράβευσή τους για την ανακύκλωση και την περιβαλλοντική ενημέρωση που θα λαμβάνουν. Οι πόντοι δεν έχουν καμία οικονομική αξία για το μέλος του προγράμματος.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση: νοείται η επιχείρηση, που έχει συνάψει συμφωνία με το πρόγραμμα για παροχή προσφορών και εκπτώσεων στα μέλη. Ο έμπορος ορίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση για το διάστημα που έχει δηλώσει στην αίτηση/φόρμα επιχειρήσεων. Η διάρκεια αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί κατόπιν νέας συμφωνίας.

Πάροχος: είναι η εταιρεία η οποία έχει το δικαίωμα εμπορικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας.

Κουπόνι προσφοράς: είναι το κουπόνι το οποίο αποστέλλεται στα μέλη με ηλεκτρονικό μήνυμα τη στιγμή της απόκτησης της προσφοράς, προκειμένου να επιδειχθεί (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) στη συνεργαζόμενη επιχείρηση για την εξαργύρωση του.

Χρήστης: Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα και μέλος του προγράμματος.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι να υπάρχει ενεργός λογαριασμός μέσω της ιστοσελίδας.

 

Εγγραφή & Ενεργοποίηση Λογαριασμού

Ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα, δημιουργώντας λογαριασμό στην ιστοσελίδα συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στην Ενότητα “Εγγραφή”.

Εφόσον η εγγραφή του πραγματοποιηθεί επιτυχώς, θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email), όπου θα του ζητείται να επιβεβαιώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους, ο λογαριασμός δεν ενεργοποιείται.

Κάθε μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει έναν μόνο λογαριασμό.

Το μέλος οφείλει να δηλώνει στην ενότητα «ο Λογαριασμός μου» τυχόν αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων.

Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή εγγραφή των χρηστών, ήτοι εγγραφή με διαφορετικό email εγγραφής και ίδια τα υπόλοιπα προσωπικά στοιχεία. Επίσης ανά νοικοκυριό δύναται η εγγραφή μέχρι και τεσσάρων (4) μελών.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα είναι προαιρετική και εναπόκειται στη ευχέρεια του χρήστη για το αν επιθυμεί να γίνει μέλος.

 

Συλλογή Πόντων

Κάθε μέλος συλλέγει πόντους επιβράβευσης με τους εξής τρόπους:

 • Εγγραφή (εφάπαξ)
 • Ανάγνωση άρθρου, διενέργεια κουίζ, παρακολούθηση βίντεο ή και παρουσίασης, εφάπαξ για κάθε ένα από τα άρθρα, κουίζ, βίντεο.
 • Καταχώρηση της ανακύκλωσης ή άλλης περιβαλλοντικής δράσης κατά δήλωση εβδομαδιαίως
 • Καταχώρηση του αριθμού του κουπονιού ανακύκλωσης που θα λαμβάνει από τους δημοτικούς ή άλλους φορείς
 • Σύσταση σε φίλο, εφόσον αυτός εγγραφεί στο πρόγραμμα.

Οι πόντοι συλλέγονται ηλεκτρονικά και είναι άμεσα διαθέσιμοι εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω τρόπους συγκέντρωσης πόντων.

Ο συνολικός αριθμός των συγκεντρωμένων πόντων του μέλους εμφανίζεται κάθε φορά που το μέλος έχει συνδεθεί στην πλατφόρμα.

Οι συγκεντρωμένοι πόντοι δεν έχουν λήξη.

Οι πόντοι δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν σε τρίτον.

Περιορισμός στη συλλογή των πόντων υπάρχει μόνο στην περίπτωση της κατά δήλωση ανακύκλωσης, καθώς υπάρχει μέγιστος αριθμός συλλεγέντων πόντων στη διάρκεια μιας εβδομάδας. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής και εφόσον το μέλος δεν δηλώσει την ανακύκλωσή του στο διάστημα αυτό, το δικαίωμα αυτό χάνεται.

Ο πάροχος έχει δικαίωμα να τροποποιεί τον αριθμό των πόντων μερικώς ή ολικώς ή ακόμα να διαγράψει ή να προσθέσει τρόπους συλλογής πόντων. Οποιαδήποτε αλλαγή δύναται να γίνεται χωρίς προηγουμένη ενημέρωση του μέλους και δίχως να απαιτείται η συγκατάθεσή του.

 

Εξαργύρωση Πόντων

Γενικά περί εξαργύρωσης

Τα μέλη θα μπορούν να εξαργυρώνουν τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο του προγράμματος, έναντι απόκτησης κουπονιού προσφοράς για χρήση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οι οποίες απευθύνονται μόνο στα μέλη του προγράμματος.

Οι πόντοι δύναται να εξαργυρώνονται μόνο στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος.

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις προσφορές όλων των κατηγοριών που είναι διαθέσιμες για το συγκεκριμένο διάστημα στην ενότητα «ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕ», επιλέγοντας αυτήν/ αυτές που τους ενδιαφέρουν. Οι φωτογραφίες των προσφορών είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται πλήρως στο προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Με την επιτυχή απόκτηση της προσφοράς, το μέλος θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιέχει το κουπόνι προσφοράς.

Σε περίπτωση μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η απόκτηση του κουπονιού προσφοράς.

Με την επιτυχή απόκτηση της προσφοράς, το μέλος θα λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιέχει το κουπόνι προσφοράς.

Σε περίπτωση μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η απόκτηση του κουπονιού προσφοράς.

Η αντιστοίχιση κάθε προσφοράς με τους πόντους που απαιτεί για την εξαργύρωσή της, θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Διαθέσιμοι πόντοι για εξαργύρωση θα είναι πάντα το εκάστοτε υπόλοιπο πόντων του λογαριασμού του κάθε μέλους.

Οι συγκεντρωμένοι πόντοι ενός μέλους δύναται να εξαργυρωθούν, είτε στο σύνολό τους είτε τμηματικά, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε προσφορά βρίσκεται σε ισχύ, την ημέρα και ώρα της απόκτησης του κουπονιού προσφοράς.

Μερικές εξαργυρώσεις προσφορών δεν γίνονται αποδεκτές. Για να αποκτηθεί μια προσφορά θα πρέπει να έχει συγκεντρωθεί, τη στιγμή της απόκτησή της, το σύνολο των πόντων που απαιτούνται για την εξαργύρωση αυτής.

Διακοπή συμμετοχής συνεργαζόμενης επιχείρησης στο πρόγραμμα, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται την άμεση κατάργηση της δυνατότητας εξαργύρωσης πόντων σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των μελών του προγράμματος. Σε περίπτωση που υπάρχει κουπόνι προσφοράς από τη συνεργαζόμενη επιχείρηση το οποίο δεν έχει εξαργυρωθεί, εφόσον ισχύει θα μπορεί να επιστρέφεται και οι πόντοι να προστίθενται στο λογαριασμό του μέλους.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων ή υπηρεσιών που αποκτήθηκαν έναντι εξαργύρωσης κουπονιών προσφοράς μέσω του προγράμματος για έγκυρους και μόνο λόγους (ενδεικτικά ελαττωματικό προϊόν), αλλαγές θα είναι δυνατές μόνο με το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, θα προσφέρονται παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες αντίστοιχης αξίας.

Οι εξαργυρώσεις από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις των Όρων Συμμετοχής των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων και των παρόντων όρων.

Οι εξαργυρώσεις από τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις υπόκεινται στις διατάξεις των Όρων Συμμετοχής των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων και των παρόντων όρων.

 

Κουπόνι προσφοράς

Δικαίωμα χρήσης του κουπονιού προσφοράς έχει το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε και ισχύει αποκλειστικά και μόνο στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αναφέρεται σε αυτό και μόνο για το προϊόν ή την υπηρεσία προσφοράς. Για την εξαργύρωση στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, δύναται να ζητηθεί η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου στοιχείου που αποδεικνύει την ταυτότητα του μέλους.

Εξαργύρωση της προσφοράς θα λαμβάνει χώρα μόνο με την επίδειξη κουπονιού σε ισχύ, είτε σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Η επίδειξη ηλεκτρονικού κουπονιού προσφοράς θα πραγματοποιείται είτε μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας ή μέσω ταμπλέτας του μέλους. Για τον έλεγχο της εγκυρότητάς του υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης του QR code που αναγράφεται πάνω στο κουπόνι προσφοράς. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση, επιλέγοντας το κουμπί «ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ» μπορεί να απενεργοποιήσει το κουπόνι τη στιγμή της εξαργύρωσης.

Η έντυπη μορφή του κουπονιού θα λαμβάνει χώρα με εκτύπωση του κουπονιού προσφοράς σε Α4 σελίδα (ένα κουπόνι ανά σελίδα) και μπορεί να γίνεται είτε σε έγχρωμο ή σε ασπρόμαυρο εκτυπωτή.

Το κουπόνι προφοράς θα μπορεί να χρησιμοποιείται οποτεδήποτε εντός του διαστήματος ισχύς του που θα αναγράφεται σε αυτό. Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση εξαργύρωσης του κουπονιού προσφοράς πέρα από το διάστημα ισχύς του.

Τα κουπόνια διαθέτουν προσωπικό και μοναδικό κωδικό και ως εκ τούτου εξαργυρώνονται μία μόνο φορά. Η φωτογραφία στο κουπόνι προσφοράς είναι ενδεικτική και ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται πλήρως στο προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Κατεστραμμένα, αλλοιωμένα κουπόνια ή κουπόνια στα οποία δεν φαίνονται ευκρινώς τα στοιχεία τους δε θα γίνονται αποδεκτά για εξαργύρωση.

Τα κουπόνια προσφοράς δε δύναται να εξαργυρωθούν σε συνδυασμό με άλλου είδους προσφορά, έκπτωση, προώθηση, δωροεπιταγή, κουπόνια εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου στην προσφορά.

Τα κουπόνια και οι πόντοι δεν θα μπορούν να εξαργυρωθούν με καταβολή μετρητών.

Μετά το πέρας της απόκτησης του κουπονιού προσφοράς, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των πόντων, αλλαγής ή αντικατάσταση της προσφοράς.

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (ενδεικτικά αναφέρονται: όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.α.) θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Τήρησης Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας.

Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που θα αποσταλεί στην ιστοσελίδα, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κ.λπ. θα θεωρηθεί ότι δεν έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πληροφορία για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου ο πάροχος δύναται να τη χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές σε αυτήν μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο πάροχος, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, δεν εγγυάται ότι η παρούσα ιστοσελίδα θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι τυχόν ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών ή άλλου παρεμφερές τύπου αποφάσεων.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκειται σε παντός είδους αλλαγές και σας παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία απολύτως εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Συνακόλουθα, ο πάροχος δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση του περιεχόμενού της ιστοσελίδας δεν καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο της θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την τυχόν αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα.

Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την παράδοση, την κατάσταση, την ποιότητα κλπ των προϊόντων και των υπηρεσιών που προμηθεύονται τα μέλη μέσω του προγράμματος ή τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιονδήποτε συνεργαζόμενη επιχείρηση του προγράμματος.

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Τόσο ο πάροχος, όσο και οι συμβεβλημένοι με αυτόν φορείς, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη, οι αντιπρόσωποί της ή οποιοσδήποτε τρίτος εμπλέκεται στη δημιουργία, την παραγωγή ή τη δημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική, αποθετική ή άλλου είδους ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της.

 

Σύνδεσμοι προς Τρίτους

Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός του παρόχου. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Ο πάροχος δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια που παρέχουν. Χωρίς να περιορίζεται στα παραπάνω, ο πάροχος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν οι τοποθεσίες αυτές:

 • παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου
 • έχουν ανακριβές, ημιτελές ή παραπλανητικό περιεχόμενο
 • δεν παρέχουν αρκετή ασφάλεια
 • έχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο
 • εμπεριέχουν ιούς ή άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσεως, ή δεν παρέχουν εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο πάροχος δεν ενστερνίζεται ούτε εγκρίνει το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτές τις τοποθεσίες. Εάν ο χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, το πράττει με δικό του κίνδυνο και δίχως την έγκριση του παρόχου.

 

Απενεργοποίηση λογαριασμού & Διαγραφή από το πρόγραμμα

Το μέλος έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του και ως εκ τούτου να διαγραφεί από το πρόγραμμα. p>

Σχετικό αίτημα του μέλους μπορεί να γίνει μέσω της επιλογής «Απενεργοποίηση Λογαριασμού», στην ενότητα «Ο Λογαριασμός μου». Τα στοιχεία του λογαριασμού θα διατηρούνται / διαγράφονται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Τήρησης Απορρήτου.

Σε περίπτωση διαγραφής μέλους, οι μη εξαργυρωθέντες πόντοι θα ακυρώνονται, μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού του μέλους.

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει από το πρόγραμμα μέλος, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία.

 

Δικαιώματα Εμπορικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα κείμενα, τα σχέδια, τα σκίτσα, τα λογότυπα, τα γραφικά, τα εργαλεία, οι περιγραφόμενες υπηρεσίες, τα εικονίδια και οι εικόνες/φωτογραφίες και γενικά όλο το αρχείο (εφεξής “Περιεχόμενο”), αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.” (εφεξής “Πάροχος”), και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια του παρόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πάροχος δηλώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχει η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και εν γένει η κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.
Το σήμα followgreen follow your city προστατεύεται με βάση τις διατάξεις του Νόμου βιομηχανικής ιδιοκτησίας από κάθε προσβολή ή ουδήποτε τρίτου. Αριθμός ημεδαπού σήματος Ν241251/2017.

 

Χρήση ιστοσελίδας

Ο πάροχος χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Επιτρέπεται η λήψη περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς.
 • Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή, η μεταγλώττιση, η μετάδοση, η αναδημοσίευση, η αλλοίωση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια του παρόχου.
 • Απαγορεύεται η αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οποιοδήποτε τρόπο, οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολο της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στην ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του παρόχου.
 • Ως όρο για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και χρήση αυτής, ο χρήστης δεσμεύεται προς τον πάροχο ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την παρούσα για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Ο πάροχος θα συνεργαστεί με όλες τις αρχές επιβολής του Νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Ο χρήστης δεσμεύεται, επίσης ότι θα πληροφορήσει τον πάροχο αμέσως μόλις αντιληφθεί κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από τρίτους.
 • Ο χρήστης φέρει ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια Νομοθεσία και τους εφαρμοστέους νόμους του τόπου από όπου έχει πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτήν από οποιοδήποτε μέρος, όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας. Ο πάροχος δεν εγγυάται ούτε υπονοεί ότι το υλικό στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα από μία περιοχή εκτός Ελλάδος, έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους.
 • Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου, αν και δύναται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, σε καμιά περίπτωση δεν υποκρύπτουν προτροπή στη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων ή συνεργασία με οποιονδήποτε φορέα. Για αυτό το λόγο ο επισκέπτης/χρήστης, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της υπηρεσίας με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και την σχετική ευθύνη να προβαίνει κάθε φορά στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών, ιδιαίτερα δε των πάσης φύσεως οδηγιών ή συμβουλών που δύναται να εκτίθενται μέσω του δικτυακού τόπου για την εγκυρότητα και αρτιότητα των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η ιστοσελίδα.
 • Ο πάροχος και οι συμβεβλημένοι με αυτήν φορείς, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας, διατηρούν το δικαίωμα να προσθέτουν, τροποποιούν ή/και αφαιρούν οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό, καθώς και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Εάν λάβουν χώρα τέτοιες ενέργειες, ουδεμία αξίωση αποζημίωσης θα δύναται να εγερθεί από οποιονδήποτε χρήστη.

Αναθεώρηση των Όρων

Ο πάροχος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει τους προαναφερθέντες όρους με αναθεώρηση αυτού του κειμένου ή και του προγράμματος επιβράβευσης, του τρόπου υπολογισμού των πόντων και ή και του ύψους των πόντων προσφοράς. Τέτοιες αναθεωρήσεις είναι δεσμευτικές και πρέπει, ως εκ τούτου, ο χρήστης να επισκέπτεται περιοδικά αυτή την ιστοσελίδα για να εξετάζει τους όρους και να εξακριβώνει κατά πόσο έχουν αλλάξει.

Σε περίπτωση τροποποίησης ή και αναθεώρησης των όρων, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του παρόχου ή και του Δήμου.

 

Ειδικοί Όροι

Οι πόντοι συλλέγονται, τηρούνται, εξαργυρώνονται, μεταφέρονται και ισχύουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, χορήγηση, πώληση, ανταλλαγή απαγορεύεται. Πόντοι που δεν συγκεντρώθηκαν ή τηρήθηκαν σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος είναι άκυροι και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν.

Το πρόγραμμα παρέχει στο μέλος προνόμια (εκπτώσεις, προσφορές, εκπαίδευση, ενημέρωση) για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ.

Ο πάροχος δύναται να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε κατά τη διακριτική τους ευχέρεια με προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Εξαργύρωση πόντων θα είναι δυνατή για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη του προγράμματος.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δύναται να αλλάζουν. Τα μέλη του προγράμματος δύναται να ενημερώνονται για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τις προσφορές τους στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι θα υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση σύγκρουσης με κάθε άλλου είδους κείμενο ή και επικοινωνία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου προωθητικού ή άλλου υλικού.

Ο πάροχος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα συμφωνία με το μέλος (ή και να απαγορεύσουν τη χρήση/δημιουργία λογαριασμού ή ακόμα και να απενεργοποιήσουν/διαγράψουν το λογαριασμό του).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου καθώς και στις αιτήσεις εγγραφής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις διεθνείς Συνθήκες.

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης εκ μέρους του παρόχου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή από τον Νόμο, δεν θα συνιστά, εκλαμβάνεται ή ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτά.

Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης και η δικαστική διεκδίκηση αυτών λειτουργεί σωρευτικά και δεν αποκλείει την άσκηση και δικαστική διεκδίκηση άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο ή από άλλη σύμβαση.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των Όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν ισχύοντα και εφαρμόσιμο όρο με παρόμοιο περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων Όρων θα παραμείνει ως έχει.

Για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους Όρους ή/και την παρούσα ιστοσελίδα, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια της Αθήνας.

 

Επικοινωνία

Για την αποστολή ενημερωτικών email, το μέλος θα πρέπει να συμφωνήσει δηλώνοντάς το στην ενότητα «ο Λογαριασμός μου».

Όλα τα ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία του προγράμματος θα μπορούν να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@followgreen.gr.